Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU „Świętujemy 10 urodziny Pomponika”

I. Postanowienia ogólne
1.    Konkurs "Świętujemy 10 urodziny Pomponika", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 zwaną dalej Organizatorem.
2.    Konkurs rozpoczyna się dnia 24 kwietnia 2017 r., potrwa do dnia 3 maja 2017 r.
3.    Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.pomponik.pl (zwana dalej "Stroną Konkursową").

Reklama

II. Uczestnicy Konkursu
4.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu (zwany dalej: "Uczestnikiem").
5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.    Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie przez Organizatora 5 Uczestników, których wykonane zadanie konkursowe określone w rozdziale III ust. 10 pkt 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej "Laureatami").
7.    Konkurs odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.    W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie, pod warunkiem ukończenia przez nie 13 roku życia i uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Organizator dla celów prawidłowego przeprowadzenia Konkursu ma prawo żądania przedstawienia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.
9.    Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu
10.    Celem wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik zobowiązany jest przesłać zgłoszenie konkursowe (zwane dalej: ,,Zgłoszeniem Konkursowym"), do dnia 3 maja 2017 r., na poniższych zasadach:
1)    wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, w tym w szczególności te dotyczące danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych;
2)    Odpowiedzieć na pytanie konkursowe "Jaka plotka z Pomponika była dla Ciebie najdziwniejsza? Odpowiedź uzasadnij." (zwane dalej: "Materiałem")
3)    Przesłać wypełniony formularz rejestracyjny wraz z Materiałem do Organizatora.
11.    W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody, za pośrednictwem pól wyboru dostępnych w formularzu rejestracyjnym, na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, ogłoszenia wyników Konkursu realizacji przesyłek nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów administracji publicznej oraz rozpatrzenia reklamacji.
12.    Niespełnienie przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie określonych w ust. 10 i 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłane przez niego Zgłoszenie Konkursowe nie będzie brane pod uwagę.
13.    Zgłoszenie Konkursowe, w tym Materiał, muszą być zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jak również zgodne z obowiązującymi przepisami i nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
14.    Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:
1)    wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,
2)    wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,
3)    jest on autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,
4)    przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
5)    nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału,
6)    posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału,
7)    z chwilą przesłania Materiału udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,
b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
c.    zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,
d.    wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,
e.    w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,
f.    rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,
g.    wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora (każdego z nich z osobna).
1)    
15.    Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Materiału, który zawiera treści uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
16.    Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Materiału, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści  mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami ust. 15 Regulaminu.

IV. Rozwiązanie Konkursu
17.    Wyłonienie Laureatów nastąpi w dniu  8 maja 2017 roku.
18.    Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawować będzie Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora, której zadaniem będzie w szczególności:
a)    nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b)    wyłonienie Laureatów Konkursu zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie,
c)    rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
19.    Wyłaniając Laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny, bądź wzruszający.
20.    O przyznaniu nagród Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w Zgłoszeniu Konkursowym. Informacje o Laureatach, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 3 dni roboczych od daty  ich wyłonienia.
21.    W przypadku:
1)    braku możliwości skontaktowania się z Laureatem w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Laureatów,
2)    nieodebrania nagrody przez Laureata,
3)    niespełnienia lub naruszenia przez Laureata wymogów określonych Regulaminem,
Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, a nagroda zostanie przekazana kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

V. Nagrody
22.    Nagrodami w Konkursie jest 5 (pięć) pakietów składających się z (w zależności od dostępności nagród posiadanych przez Organizatora):
a)    1x książka: "Marlene" (aut. Hanni Münzer) albo "Sully" (aut. Jeffrey Zaslow) albo "W samym sercu morza" (aut. Nathaniel Philbrick)
b)    1x płyta CD: Depeche Mode "Spirit" albo The Chainsmokers "Memories... Do Not Open",
c)    1x płyta DVD: film "Doktor Strange" albo film "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"
d)    1x kosmetyk: Perfecta SPA KREM-BOOSTER
e)    1x breloczek w kształcie pomponika - gadżet.
23.    Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
24.    Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
25.    Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
26.    Nagrody zostaną wysłane do Laureatów w ciągu 14 dni od wyłonienia Laureatów .  
27.    Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.
28.    Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Postanowienia końcowe
29.    Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego Konkursu.
30.    Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
31.    Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
32.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
33.    Po zakończeniu Konkursu dane Uczestników, poza danymi Laureatów, zostaną poddane anonimizacji.
34.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia listy Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
35.    Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
36.    Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą pocztową, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
37.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
38.    Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
39.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
40.    Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
41.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
42.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.


pomponik.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Nie przegap
najgorętszych
plotek!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie. Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj Pomponik.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »