Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Pomponik. Regulamin konkursu

        I.            Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Imię dla piątego dziecka Michała Wiśniewskiego" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300

Reklama

3.      Konkurs rozpoczyna się dnia 28 stycznia i trwa do dnia 31 stycznia.

4.      Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń 3 zwycięzców, których zadanie konkursowe określone w rozdziale II ust. 13 pkt. 3 zostało ocenione najwyżej przez komisję konkursową spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych do Konkursu.

5.      Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu, poprzez stronę internetową pomponik.pl (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").


6.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.      Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie pomponik.pl

8.      Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej ,,Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba,  która spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

2)      jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

3)      wykona czynności opisane w ust. 13 Regulaminu.

9.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową") powołana przez Organizatora, składająca się z 2 pracowników Organizatora i 1 pracownika Fundatora. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzcy Konkursu,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

      II.            Zasady Konkursu

13.  Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1)     polubienie strony pomponika na Facebooku i udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie imię mogłoby nosić piąte dziecko Michała Wiśniewskiego.

2)      wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.


14. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:

1)      zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje,

2)      posiada prawa autorskie do przesłanego Materiału a przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich,

3)      wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu,

4)      wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym
z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

5)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora oraz Fundatora z prawem udzielania dalszych licencji na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

c)      zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d)      wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

e)      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

f)        rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

g)      wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

15.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 13 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

16.  Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre
obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

18.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

    III.            Rozwiązanie Konkursu

19.  Wyłonienie zwycięzców (zwanego dalej ,,Zwycięzcami")  nagród głównych nastąpi w dniu 1 lutego.

20.  Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Materiał zostanie oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową.

21.   Komisja Konkursowa kierując się poziomem merytorycznym i językowym oraz walorem artystycznym nadesłanych Materiałów dokona wyboru 3 Zwycięzców, którym przyzna  po jednej nagrodzie głównej.

22.  Informacje o Zwycięzcach opublikowane zostanie na Facebooku. Dodatkowo skontaktujemy się z nimi za pośrednictwem Facebooka.

24.  W przypadku:

1)      braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy,

2)      nieodebrania przez nią nagrody,

3)      niespełnienia postanowień Regulaminu,

Uczestnik, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w ust. 21 przekaże nagrodę Uczestnikowi, którego Materiał jako drugi został oceniony najwyżej.

   IV.            Nagrody

25.  Nagrodami w Konkursie są:

1)    Książki Marka Krajewskiego "Arena szczurów", notesy i kosmetyki

26.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda  zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

27.  Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

28.  Organizator wyśle do Zwycięzcy nagrodę pocztą lub poczta kurierską na adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany w formularzu rejestracyjnym, w terminie 14 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy. Koszty wysyłki ponosi Organizator.

29.  Zwycięzca obowiązany jest podsiać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

     V.            Postanowienia końcowe

30.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 14, i w celach archiwalnych.

31.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora lub Fundatora.

32.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do realizacji prawa do nagrody.

33.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

34.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

35.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzcy oraz Laureatów z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

36.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

37.  Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

38.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

39.  Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7  dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

40.  Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).

41.  Niniejszy Regulamin chodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

42.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

43.  Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.pomponik.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Nie przegap
najgorętszych
plotek!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie. Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj Pomponik.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »